OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 • 1 Definicje

 

 1. Dzień – rozumie się przez to każdy dzień tygodnia od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz Zwrotu – formularz dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w siedzibie Sprzedawcy stanowiący podstawę dla wyrażenia zgody na zwrot Towaru, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych OWS;
 3. Gwarancja – oświadczenie gwarancyjne w którym podmiot trzeci określa swoje obowiązki jako Gwaranta oraz uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych oświadczeniu Gwaranta;
 4. Gwarant – podmiot udzielający Gwarancji na Towar.
 5. Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa Towary od Sprzedawcy;
 6. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
 7. Producent – podmiot wytwarzający Towar;
 8. Sprzedawca – Bobrek sp. z o.o. z siedzibą w Klęku
 9. Strona Internetowa Sprzedawcy – strona internetowa pod adresem bobrek-tir.com.pl;
 10. Strony – Kupujący oraz Sprzedawca;
 11. Towar, Towary – wszelkie rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy, będące przedmiotem Umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym;
 12. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym wyłącznie w oparciu o postanowienia OWS,
 13. Zamówienie – oświadczenie Kupującego wyrażające jego ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy,określające w szczególności przedmiot Umowy.,
 14. Zgłoszenie Gwarancyjne – druk przeznaczony do zgłaszania roszczeń z udzielonej na Towary gwarancji, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszych OWS;

 

 • 2 Ogólne zasady

 

 1. Niniejsze OWS stanowią podstawę zawierania przez Kupującego ze Sprzedawcą Umów, a ponadto do innych umów zawieranych przez Sprzedawcę jeżeli ich postanowienia tak stanowią i w zakresie w nich wskazanych.
 2. Niniejsze OWS dostępne są dla Kupującego na Stronie internetowej Sprzedawcy, jak również Sprzedawca przekazuje OWS na każde jego żądanie.
 3. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia w celu zawarcia Umowy w następujący sposób:
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 5. w formie pisemnej na adres Sprzedawcy,
 6. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 7. bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy.

 

 1. Złożenie Zamówienia o którym mowa w pkt. 3 równoznaczne jest ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia Umowy.
 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia o którym mowa w pkt. 4 przez Sprzedawcę oraz potwierdzenia przez Strony wszystkich postanowień i warunków koniecznych dla prawidłowej realizacji Umowy, w tym w szczególności miejsca i terminu odbioru Towaru, formy płatności, ceny Towaru.
 3. Sprzedawcę nie obowiązują warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z niniejszymi OWS, nawet jeśli Sprzedawca nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Kupującego lub niezależnych od Stron.
 5. W przypadku, gdy przepisy bezwzględnie obowiązujące wykluczają stosowanie przepisów OWS w stosunku do określonej grupy Kupujących lub określonej grupy Towarów – zastosowanie mają przepisy bezwzględnie obowiązujące.
 6. Przeniesienie praw i obowiązków Kupującego wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy – pod rygorem bezskuteczności wobec Sprzedawcy.

 

 • 3 Zasady płatności

 

 1. Zapłata za Towar będący przedmiotem Umowy następuje na zasadach określonych poniżej w pkt. 2-6.
 2. Sprzedawca umożliwia dokonywanie rozliczeń z tytułu zakupu Towarów w następującej formie:
 3. płatność za pobraniem – zapłata za Towar całości ustalonej ceny następuje w chwili dostarczenia Towaru do miejsca jego odbioru zgodnie z przepisami § 4,
 4. dokonanie płatności gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy – zapłata za Towar całości ustalonej ceny następuje w chwili wydania Towaru w siedzibie Sprzedającego
 5. przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego – Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 100% ceny Towaru w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy,
 6. zaliczka na poczet ceny Towaru – Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki na poczet zamawianego Towaru w wysokości, terminie i formie wskazanej przez Sprzedawcę. Pozostała do zapłaty kwota ceny płacona jest przez Kupującego w chwili wydania Towaru
 7. Wszelkie płatności z tytułu ceny Towaru dokonywane mogą być wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą formy sposobu i terminu płatności.
 8. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku opóźnień w płatnościach Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki maksymalne za okres opóźnienia i obciążyć Kupującegokosztami windykacji.
 9. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany adres Kupującego. W przypadku niewskazania adresu, faktura VAT wysyłana jest na adres wskazany jako adres dostarczenia Towaru. Wystawiona przez Sprzedawcę faktura określająca sposób i termin zapłaty stanowi równocześnie wezwanie do zapłaty.
 10. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, bądź dzień dokonania transakcji w siedzibie Sprzedawcy lub dzień dokonania wpłaty przewoźnikowi.

 

 • 4 Wydanie i odbiór Towarów

 

 1. Wydanie Towaru następuje w siedzibie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek odebrania Towaru przez osoby nieuprawione.
 3. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę w chwili zawierania Umowy o danych osób odbierających Towar w jego imieniu. Osoby wskazane przez Kupującego zobowiązane są do przedstawienia pisemnego upoważnienia do odbioru Towarów.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru w wyznaczonym terminie. W przypadku opóźnienia/zwłoki w odbiorze Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego zryczałtowaną opłatą za jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny nieodebranego Towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
 5. Koszty przechowania Towaru obciążają Kupującego. Ryzyko pogorszenia stanu Towaru, jego przypadkowego zniszczenia i niezawinionej utraty obciąża Kupującego z upływem wyznaczonego terminu do jego odbioru.
 6. W przypadku ustalenia przez Strony innego miejsca wydania Towaru niż określony w pkt.1, w szczególności zgodnie z treścią Zamówienia Kupującego, wszelkie koszty dostarczenia Towaru do wskazanego miejsca, obciążają Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek wskazania przez Kupującego nieprawidłowego adresu dostarczenia Towaru.
 7. W przypadku ustalenia innego miejsca wydania Towaru, niż określony w pkt.1 Kupujący w chwili wydania/odbioru Towaru zobowiązany jest w obecności przewoźnika przeprowadzić kontrolę Towaru pod względem ilościowym i jakościowym w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju Towarów oraz sposobu ich opakowania, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń gwarancyjnych.
 8. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie dostarczania Towaru, Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Ponadto Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego, w formie pozwalającej na utrwalenie informacji, o zaistnieniu powyższej okoliczności pod rygorem utraty roszczeń z powyższego tytułu.

 

 • 5 Gwarancja przy sprzedaży

 

 1. Towary stanowiące przedmiot transakcji mogą posiadać Gwarancję. Szczegółowy tryb wykonywania przez Kupującego uprawnień wynikających z Gwarancji ustala Producent Towaru.
 2. Sprzedawca pośredniczy pomiędzy Kupującym, a Gwarantem w procesie reklamacji gwarancyjnej w zakresie przyjęcia Towaru co do którego Kupujący wykonuje swoje uprawnienia z tytułu Gwarancji, oraz odesłania Towaru na adres Producenta wskazany w treści Gwarancji.
 3. W razie braku odmiennych postanowień, zgłoszenie z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie pisemnego Zgłoszenia Gwarancyjnego, dokonanego w ciągu 2 dni od wykrycia wady, chyba że Gwarancja stanowi inaczej.
 4. Zgłoszenie Gwarancyjne musi być wypełnione w sposób kompletny. W przypadku niewypełnienia Zgłoszenia Gwarancyjnego w sposób o którym mowa w zdaniu 1 Sprzedawca wzywa Kupującego do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia Zgłoszenia bez dalszego biegu.
 5. Kupujący jest zobowiązany w chwili dokonywania Zgłoszenia Gwarancyjnego:
  1. dostarczyć Towar objęty Gwarancją co do którego Kupujący stwierdził podstawę do skorzystania z uprawnień z tytułu Gwarancji do Sprzedawcy, chyba że Gwarancja stanowi inaczej,
  2. dostarczyć kopię dowodu zakupu Towaru o którym mowa w lit. a,
  3. dostarczyć oświadczenie Autoryzowanego Serwisu Obsługi w przedmiocie stwierdzonej wady, jeżeli naprawa była wykonywana w takim punkcie,
  4. dostarczyć inne dokumenty, oświadczenia lub wykonać inne czynności wynikające z Gwarancji.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i tryb rozpoznania przez Gwarantaroszczeń Kupującego wynikających z udzielonej Gwarancji.
 7. Czas trwania procedury reklamacyjnej oraz wzajemne prawa i obowiązki Kupującego i producenta wynikają z Gwarancji.

 

 • 6 Zwrot Towaru

 

 1. Sprzedawca upoważnia Kupującego do zwrotu Towaru wyłącznie na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszych OWS.
 2. Zwrotowi nie podlegają Towary elektryczne oraz elektroniczne.
 3. Kupujący w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wydania lub odbioruTowaru o których mowa w 4 OWS, zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci skorzystania z uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru. Uchybienie terminowi o którym mowa w zdaniu pierwszym powoduje wygaśnięcie uprawnień Kupującego z tytułu zwrotu Towaru.
 4. Wykonanie przez Kupującego uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru może nastąpić wyłącznie po spełnieniu poniższych przesłanek:
 5. wyrażenie przez Sprzedawcę zgody na przyjęcie Towaru do zwrotu oraz
 6. fizyczny zwrot Towaru oraz
 7. brak śladów użytkowania, używania Towaru, kompletność i niewadliwość Towaru oraz dołączonych do niego dokumentów i części składowych oraz zapakowanie w oryginalne opakowanie.
 8. Celem uzyskania zgody o której mowa w pkt. 4 lit. a, Kupujący zgłasza wniosek o przyjęcie Towaru do zwrotu w formie wypełnionego Formularza Zwrotu oraz zobowiązuje się do zapłatyodstępnego w wysokości 20 % ceny zwracanego Towaru, nie mniej jednak niż 5 złotych, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej. W przypadku określenia innej niż wskazane w niniejszych OWS wysokości odstępnego informację o tym Sprzedawca niezwłocznie przekazuje Kupującemu.
 9. Formularz Zwrotu winien być wypełniony w sposób czytelny i kompletny. W przypadku wypełnienia Formularza Zwrotu w sposób nieprawidłowy, Sprzedawca wzywa Kupującego do poprawienia Formularza Zwrotu w terminie nie dłuższym niż 2 dni.
 10. Niezachowanie wymogów o których mowa w pkt. 3-6, powoduje pozostawienie wniosku Kupującego bez rozpoznania, lub podjęcie przez Sprzedawcę decyzji o odmowie wyrażenia zgody na zwrot Towar
 11. Sprzedawca rozpoznaje wniosek niezwłocznie, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Zwrotu.
 12. Wykonanie przez Kupującego uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej i niebudzącej wątpliwości zgody Sprzedawcy na zwrot Towaru, wyrażonej w formie pisemnej na Formularzu Zwrotu lub innej formie pozwalającej na utrwalenie treści tej zgody.
 13. Wyrażenie zgody o której mowa w pkt. 9 upoważnia Kupującego do dostarczenie Towaru do Sprzedającego.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedawcy, w szczególności może odmówić przyjęcia zwracanego Towaru pomimo uprzedniego wyrażenia zgody na zwrot.
 15. Zwrot dokonany w sposób wskazany w pkt. 1-11 stanowi podstawę do dochodzenia przez Kupującego zwrotu zapłaconej ceny. Zwrot zapłaconej ceny następuje wyłącznie na zasadach określonych w pkt. 13-14.
 16. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny, po dokonaniu potrącenia odstępnego o którym mowa w pkt. 5, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dostarczenia Towaru do Sprzedawcy i otrzymaniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej korekty faktury VAT wystawionej w związku z realizacją zawartej Umowy.
 17. Zwrot zapłaconej ceny następuje na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w Formularzu Zwrotu niezależnie od formy płatności przyjętej w chwili zawierania Umowy.

 

 • 7 Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego Towaru. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.
 3. Użytkowanie i konserwowanie Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, wymogami eksploatacyjnymi, wskazówkami Producenta lub wiedzą techniczną zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa i niniejszych OWS.
 4. Brak pełnej zapłaty za zakupiony Towar powoduje utratę uprawnień Kupującego w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronach internetowych oraz innych materiałach reklamowych otrzymanych lub uzyskanych przez Kupującego. Powyższe materiały mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów, w szczególności nie stanowią zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 • 8 Przepisy końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS w szczególności poprzez wprowadzenie dodatkowych warunków sprzedaży dla poszczególnych Towarów wynikających z wymagań narzuconych przez Producentów tych Towarów.
 2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zabrania Kupującemu dostarczania w jakiejkolwiek formie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kupujący zobowiązany jest podawać dane i informacje zgodne z rzeczywistością.
 5. W sprawach nie uregulowanych w OWS zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 6. Integralną cześć niniejszych OWS stanowią Załączniki.
 7. Wszelkie czynności ze strony Sprzedawcy wynikające z niniejszych OWS związane z zawieraniem i realizacją Umowy dokonywane są każdego Dnia w godzinach pracy Sprzedawcy tj. w godzinach od 9 do 17.
 8. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 11.2020 r.do czasu ich uchylenia bądź zmiany.
 9. Zmiana lub uchylenie OWS nie ma wpływu na i nie narusza praw nabytych Klientów. Do Umów zawartych przed wejściemw życie zmian stosowane są postanowienia OWS w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy.
Druk reklamacyjny
Formularz zwrotu